Klantenservice

Inhoudsopgave


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaanonder:

1.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

2.      Consument: de natuurlijke persoon dieniet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;

3.      Dag: kalenderdag;

4.      Duurtransactie: een overeenkomst op afstandmet betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument ofondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, opte slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductievan de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.      Modelformulier: het modelformulier voorherroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.      Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij inhet kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop opafstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van deovereenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voorcommunicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie opafstand: middeldat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder datconsument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige AlgemeneVoorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteitvan de ondernemer

Bengels & Boefjes
De Papaver 32
4631 AV Hoogerheide
Nederland

E info@bengelsenboefjes.nl
KVK 89602315
BTW nummer NL004747084B64

Artikel 3 -Toepasselijkheid

1.     Dezealgemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussenondernemer en consument.

2.     Voordat deovereenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij opverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien deovereenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van hetvorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst vandeze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langselektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van deconsument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wordentoegezonden.

4.     Voor hetgeval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid vanovereenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigealgemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hemhet meest gunstig is.

5.     Indien éénof meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel ofgedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst endeze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling inonderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat destrekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.     Situatiesdie niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te wordenbeoordeeld ?naar de geest? van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden overde uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienenuitgelegd te worden ?naar de geest? van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1.      Indien een aanbod een beperktegeldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk inhet aanbod vermeld.

2.      Het aanbod is vrijblijvend. Deondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.      Het aanbod bevat een volledige ennauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijvingis voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door deconsument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingenzijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ofdiensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden deondernemer niet.

4.      Alle afbeeldingen, specificatiesgegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn totschadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.      Afbeeldingen bij producten zijn eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan nietgaranderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleurenvan de producten.

6.      Elk aanbod bevat zodanigeinformatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingenzijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in hetbijzonder:

o   de prijsinclusief belastingen;

o   de eventuelekosten van verzending;

o   de wijzewaarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodigzijn;

o   het al danniet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o   de wijze vanbetaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o   de termijnvoor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer deprijs garandeert;

o   de hoogtevan het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruikvan de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een anderegrondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o   of deovereenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke dezevoor de consument te raadplegen is;

o   de manierwaarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in hetkader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenstherstellen;

o   de eventueleandere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o   degedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o   de minimaleduur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - Deovereenkomst

1.     Deovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan dedaarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien deconsument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardingvan het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door deondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien deovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien deconsument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Deondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of deconsument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al diefeiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deovereenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goedegronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Deondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgendeinformatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:

o   hetbezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachtenterecht kan;

o   devoorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrechtgebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijnvan het herroepingsrecht;

o   deinformatie over garanties en bestaande service na aankoop;

o   de inartikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemerdeze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van deovereenkomst;

o   de vereistenvoor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft vanmeer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.     In geval vaneen duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing opde eerste levering.

7.     Iedereovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoendebeschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 -Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeftde consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen teontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangstvan het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen enaan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.      Tijdens de bedenktijd zal deconsument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hetproduct slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is omte kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijnherroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverdetoebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat enverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemerverstrekte redelijke en duidelijke instructies.3.      Wanneer de consument gebruik wenstte maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, naontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaarmaken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel vaneen ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant hetproduct binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat degeleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van eenbewijs van verzending.

4.      Indien de klant na afloop van de inlid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willenmaken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeftteruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1.      Bij levering van diensten heeft deconsument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen teontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan vande overeenkomst.

2.      Om gebruik te maken van zijnherroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bijhet aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten ingeval van herroeping

1.     Indien deconsument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kostenvan terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien deconsument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedigmogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbijis wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door dewebwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consumentis gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een anderebetaalmethode.

3.     Bijbeschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelfis de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van hetproduct.

4.     De consumentkan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het productwanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van dekoopovereenkomst.

Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Deondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor productenzoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldtslechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voorhet sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.      Uitsluiting van het herroepingsrechtis slechts mogelijk voor producten:

o   die door deondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van deconsument;

o   dieduidelijk persoonlijk van aard zijn;

o   die door hunaard niet kunnen worden teruggezonden;

o   die snelkunnen bederven of verouderen;

o   waarvan deprijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemergeen invloed heeft;

o   voor lossekranten en tijdschriften;

o   voor audio-en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeftverbroken;

o   voorhygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.     Uitsluitingvan het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

o   betreffendelogies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op eenbepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

o   waarvan delevering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat debedenktijd is verstreken;

o   betreffendeweddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1.      Gedurende de in het aanbod vermeldegeldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of dienstenniet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inbtw-tarieven.

2.      In afwijking van het vorige lid kande ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aanschommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed opheeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen enhet feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij hetaanbod vermeld.

3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden nade totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij hetgevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden nade totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemerdit bedongen heeft en:

o   deze hetgevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

o   de consumentde bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waaropde prijsverhoging ingaat.

5.      De in het aanbod van producten of dienstengenoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.      Alle prijzen zijn onder voorbehoudvan druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geenaansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer nietverplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 -Conformiteit en garantie

1.     Deondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkomingvan de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevensvoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.2.     Een door deondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan dewettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomsttegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.     Eventuelegebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na leveringaan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de productendient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.     Degarantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijkegeschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door deconsument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassingvan de producten.

5.     De garantiegeldt niet indien:

o   de consumentde geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derdenheeft laten repareren en/of bewerken;

o   de geleverdeproducten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszinsonzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van deondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o   deondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die deoverheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteitvan de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Leveringen uitvoering

1.     Deondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij debeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaatsvan levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeftgemaakt.

3.     Metinachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal hetbedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langereleveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien eenbestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt deconsument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeftbericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonderkosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.     Allelevertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan deconsument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft deconsument geen recht op schadevergoeding.

5.     In geval vanontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag datde consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagenna ontbinding, terugbetalen.

6.     Indienlevering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemerzich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bijde bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat eenvervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventueleretourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.     Het risicovan beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tothet moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan deondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

Artikel 12 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.     De consumentkan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tothet geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consumentkan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  ofdiensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen metinachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.

3.     De consumentkan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o   te allentijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip ofin een bepaalde periode;

o   tenminsteopzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o   altijdopzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeftbedongen.

Verlenging

1.     Eenovereenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaaldeduur.

2.     In afwijkingvan het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- enweekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duurvan maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegenhet einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogsteéén maand.

3.     Eenovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaaldeduur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met eenopzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste driemaanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder daneenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4.     Eenovereenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren vandag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- ofkennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigtautomatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 

1.     Als eenovereenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaarde overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maandopzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór heteinde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1.     Voor zoverniet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van debedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tothet verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument debevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De consumentheeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevensonverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In geval vanwanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijkebeperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijkekosten in rekening te brengen.

Artikel 14 -Klachtenregeling

1.     Deondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachtenover de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument degebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij deondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekendvanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaarlangere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer deconsument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien deklacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil datvatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachtendient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien dewebwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die nietin onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wendentot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot eenoplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht telaten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangesteldeonafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowelondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan hetvoorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbondendie door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform(http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klachtschort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemerschriftelijk anders aangeeft.7.     Indien eenklacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haarkeuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 -Geschillen

1.     Opovereenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het WeensKoopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullendedan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet tennadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd danwel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manierkunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.